Husordensregler

Innhold:

 1. Velkommen til sameiet Ilsvika Garden
 2. Bruk av fellesarealer, tilkomstarealer og fellesanlegg
 3. Bruk av leilighet
 4. Dyrehold
 5. Avfallshåndtering – hygiene
 6. Parkering
 7. Ansvar og omfang
 8. Orden og alminnelige hensyn
 9. Bygningsmessige forhold
 10. Kommunikasjon
 11. Utleie
 12. Hvordan kontakte styret
 13. Vedlegg: Branninstruks og Avfallshåndtering

VELKOMMEN TIL SAMEIET ILSVIKA GARDEN

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget. Det gjøres oppmerksom på at balkonger og svalganger regnes som fellesareal etter lov om eierseksjoner og rettspraksis.

2. BRUK AV FELLESAREALER, TILKOMSTAREALER OG FELLESANLEGG

Ganger, trapperom og andre tilkomst og fellesarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr som for eksempel sykler (se parkering).
Det er røykeforbud i sameiets fellesarealer (herunder balkonger og svalganger), tilkomstarealer og fellesanlegg.
Rømnings og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler el lignende.

For å øke sikkerheten, skal alle dører til fellesrom og andre låsbare rom / innretninger være låst når ingen oppholder seg der. Dette gjelder også dører til egne boder.

3. BRUK AV LEILIGHETEN

For å unngå kondens eller muggskader i leiligheten skal avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne.
Ved fravær og spesielt i den kalde årstiden må leiligheten holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at vann- og avløpsrør ikke får frostskader.

4. DYREHOLD

Dyrehold er tillatt med mindre det er til sjenanse eller ulempe for de andre beboerne.
Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfeller beslutte at dyret må fjernes av hensynet til beboere (for eksempel av helsemessige hensyn overfor allergikere eller lignende og når reglene for dyrehold ikke blir etterfulgt).
Den som holder dyr må til enhver tid sørge for å ha full kontroll over dyret og påse at dyret ikke er til sjenanse for andre og ikke tar seg inn i andres leilighet eller oppholder seg på privat område.
Det er båndtvang i alle fellesarealer.
Kjæledyr skal holdes vekk fra sandkasser og lekeplasser.

Hundeeier er pliktig til å ta opp og fjerne hundens avføring på en forsvarlig måte.

5. AVFALLSHÅNDTERING – HYGIENE

Restavfall, papp/papir, og plast/emballasje kastes i containere ved nedkjøring til garasjekjeller. Miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets sorteringsliste.
Returpunkt for glass/metall finnes i nabolaget.
For alt annet avfall kan for eksempel kommunalt avfallsmottak på Heggstadmoen benyttes.
Det skal ikke hensettes avfall og/eller gjenstander i området rundt containerne eller i fellesarealer tilhørende Ilsvika Garden.

Etterlatt avfall (eks. flyttesøppel) fører til ekstrautgifter i forbindelse med opprydding og bortkjøring. Kostnaden vil bli belastet den enkelte som hensetter avfall på ureglementert vis.
Foring av husdyr og fugler samt rester av mat som etterlates utendørs kan trekke skadedyr som rotter og mus til sameiet og er derfor forbudt.»

6. PARKERING

Parkeringsplasser skal kun brukes til parkering av kjøretøy og tilhengere. Det skal ikke plasseres dekk og annet løsøre på biloppstillingsplassene. Dette vil bli fjernet på eiers regning.

Ved utleie av parkeringsplass må eier tilse at leietaker følger husordensreglene.

Parkering må foregå på anviste plasser og slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer noen former for trafikk til og fra sameiet og de enkelte leilighetene.

Vasking/spyling av bil eller sykkel skal foregå utvendig på offentlig parkeringsplass.

Sykler parkeres i sykkelstativene rundt plenen i det utvendige fellesarealet eller i privat bod.

Det er forbud mot å sette sykler på fortauet, ved trapper eller på svalganger der de er til hinder for funksjonshemmede, renhold/snørydding og plenklipping.

7. ANSVAR OG OMFANG

Husordensreglene er til for at alle i sameiet skal ta hensyn til hverandre og trives i Ilsvika Garden. Alle sameiets beboere, eiere og andre som oppholder seg her plikter å sette seg inn i og etterfølge husordensreglene.
Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietagere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

Eventuelle klager på andre i sameiet for brudd på husordensreglene skal i utgangspunktet forsøkes tatt opp direkte med vedkommende og søkes løst i minnelighet.
Klager skal sendes skriftlig (brev eller e-post) til styret, se adresser under overskriften Hvordan kontakte styret.

Som husordensregler gjelder også oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret. Leilighetseier skal på egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen leilighet og i ytre rom som tilhører denne (dører vinduer etc.). Det gjøres spesielt oppmerksom på muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt at avløp skal holdes åpne.
Felles ledningsnett og anlegg som går gjennom leiligheter vedlikeholdes av sameiet. Alle ledninger og innretninger seksjonseier selv har satt opp, uansett plassering skal vedlikeholdes av seksjonseier selv. Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og feil i ledningsnett. Det henvises generelt til hver leilighets FDV perm som fulgte med i leveransen fra utbygger.

8. ORDEN OG ALMINNELIGE HENSYN

Alle beboere skal ha frihet til normal livsutfoldelse i sin leilighet såfremt det ikke er til sjenanse for andre.
Alle dager mellom kl 23:00 og 07:00 skal det være ro i sameiet. Banking, boring, og annen støy fra arbeid, musikkanlegg og lignende må ikke foregå innenfor dette tidsrommet. Det skal fremdeles tas hensyn til andre utenfor dette tidsrommet.

Unødig støy i leiligheten og i felles/tilkomstarealer i huset eller utenfor naboenes vinduer og verandaer er ikke tillatt. All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn normalt kan bare drives dersom sameiets styre og naboer har samtykket.
Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter skal foregå slik at det ikke er til sjenanse for andre beboere og vis hensyn til de som bor i etasjene under deg ved rengjøring eller snømåking av balkong.

Tillatte grilltyper er elektrisk grill og gassgrill, alle andre former for utendørs grilling er forbudt. Etterlat ikke ting som ikke er i bruk eller skal kastes i fellesareal eller felles tilkomstveier.

9. BYGNINGSMESSIGE FORHOLD.

Det skal ikke gjøres bygningsmessige endringer som berører bærende/støttende elementer. Det må søkes styregodkjennelse før montering av markiser, platter, levegger e.l.
Dersom slikt utstyr skal monteres skal type, fargevalg etc. samordnes og godkjennes av styret. Blomsterkasser skal være i sink utførelse.

Det er ikke tillatt å sette opp utvendige antenner.

10. KOMMUNIKASJON

Meddelelser fra styret eller sameiets vaktmester til sameierne skal enten skje direkte til den enkelte sameiers postkasse eller ved oppslag på sameiets oppslagstavler.
Meddelelsen anses for gitt dagen etter at denne er levert i sameiernes postkasse eller slått opp på oppslagstavla.

Alle saker som ønskes behandlet av styret skal inngis skriftlig til adresser nedenfor og undertegnes av den sameier som inngir forslag/klager.
Anonyme henvendelser behandles ikke.

11. UTLEIE

Ved etablering av Airbnb eller lignende ordninger skal styret varsles om etableringen. Utleieren har det fulle ansvar for at gjester er informert om sameiets Husordensregler og brann- og søppel instruks. I tillegg skal det informeres om hvor brannvarslere er plassert i bygget og i parkeringskjeller. Leilighetens brannslukker skal stå framme og være lett å finne. Disse opplysninger skal foreligge i leiligheten.

Det er utleiers ansvar å sørge for at dette går i orden før utleie starter.

Om parkeringsplass benyttes, skal leilighetens adgangskort benyttes. Kode skal ikke påføres kortet. Oversikten over parkeringsplass skal ligge fremme i leiligheten.

Generelt er utleier ansvarlig for skader som måtte skyldes gjest eller leietaker.

Styret kan kreve innsyn om det kommer klager på brudd på sameiets Husordensregler eller Vedtekter.

12. HVORDAN KONTAKTE STYRET
E-post; post@ilsvikagarden.com,
Internett: www.ilsvikagarden.no.
Pr brev; Legg ditt brev i postkassen merket ”Post til Ilsvika Garden” som er plassert i kjeller hus A, på vegg i rommet mellom garasjekjeller og Coop Prix.

Husordensregler for Ilsvika Garden Rev. 20 04 2016

Forretningsadresse: Sameiet Ilsvika Garden, c/o TOBB, Krambugata 1, 7011 Trondheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *