Vedtekter for sameiet

Vedtatt: 7. mai 2003
Sist revidert: årsmøtet 11. april 2018

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 NAVN OG FORMÅL
§ 2 EIERFORHOLD
§ 3 RÅDERETT

ÅRSMØTET

§ 4 OM ÅRSMØTET OG INNKALLING
§ 5 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
§ 6 STEMMERETTSREGLER
§ 7 MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV
§ 8 GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET

STYRET

§ 9 STYRET
§ 10 STYRETS KOMPETANSE
§ 11 OM STYREMØTET

HABILITETSREGLER

§ 12 HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTE OG STYRET

ANSVAR OG KOSTNADSFORDELING

§ 13 REGISTRERING AV SAMEIERE
§ 14 REVISJON OG REGNSKAP
§ 15 FORSIKRING
§ 16 VEDLIKEHOLD
§ 17 PARKERING OG BODER
§ 18 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
§ 19 FELLESKOSTNADER
§ 20 AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD
§ 21 TEKNISK UTSTYR TILKNYTTET KOLLEKTIVE AVTALER

MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE

§ 22 MISLIGHOLD
§ 23 FRAVIKELSE

VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLD TIL LOV OM EIERSEKSJONER

§ 24 ENDRINGER I VEDTEKTENE
§ 25 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

OVERVÅKING

§ 26 KAMERAOVERVÅKING


VEDTEKTER FOR SAMEIET ILSVIKA GARDEN

(org.nr. 988 234 788)

 

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 NAVN OG FORMÅL

Sameiets navn er Sameiet Ilsvika Garden. Sameiet omfatter eiendommen gnr. 417, bnr. 82 i
Trondheim kommune.
Eiendommens adresse er: Mellomila 61, 63, 69, 71.
Sameiet er iht. oppdelingsbegjæring oppdelt i 134 seksjoner. Seksjonene 1, 2, 133 og 134 er
seksjonert til næringsformål mens seksjonene 3 til 132 er seksjonert til boligformål. Fastsettelse av
sameiebrøken bygger på bruksenhetens areal i eiendommen.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtektene
regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere og foreskriver drift og administrasjon av
eiendommen, samt sameiets forhold til naboeiendommer. Tomten og deler av bebyggelsen som
ikke omfattes av eierseksjoner er fellesarealer. Eier av hver seksjon har eksklusiv bruksrett til sin
seksjon.

§ 2 EIERFORHOLD

Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med sameier menes i disse
vedtekter den som står som eier, eller de som i felleskap står som eiere av en bestemt seksjon.
Den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske. Ingen
seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet.
Ingen kan eie mer enn to seksjoner i sameiet.

§ 3 RÅDERETT

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Årsmøtet setter opp ordensregler
som blir å respektere av samtlige. Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse
vedtekter kan ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar.
Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke
nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må ikke
nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt
eller forutsatt mellom sameierne.
Boligseksjonene skal kun benyttes til boligformål.
Drift av næringsseksjonene skal ikke påføre de øvrige sameierne ulempe utover hva som normalt
følger av bruk av lokalene til forretning, lager eller/og kontor. Virksomhet i næringsseksjonen kan
ha åpningstid som vanlig for tilsvarende virksomhet. Innehaver av næringsseksjonen har adgang til
profilering på eiendommens fasade, i tråd med hva som er vanlig for tilsvarende virksomhet, dog
ikke slik at lysreklame mv. er til sjenanse for beboerne. I næringsseksjon 2 kan det ikke drives salg
av varer som kommer i konkurranse med Coop Midt-Norges dagligvareforretning i seksjon 1.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke
er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig
ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller
andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom, eller
utendørs på eiendommen.
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter, sameiets ordensregler, samt de til enhver tid gjeldende offentlige
bestemmelser.

ÅRSMØTET

§ 4 OM ÅRSMØTET OG INNKALLING

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen
utgangen av juni måned. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller
når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir
hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager, høyst tjue
dager. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Saksliste skal medfølge innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel
skal være minst tre dager.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for årsmøtet og om siste frist for innlevering av
saker som ønskes behandlet. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må
vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen. Senest en uke før ordinært årsmøte skal revidert årsregnskap sendes ut til alle
sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i årsmøtet.
Blir årsmøtet, som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på årsmøtet ikke innkalt, kan en
sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at tingretten snarest og for sameiernes felles
kostnad, innkaller til årsmøte.

§ 5 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE

På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:

 • Årsrapport fra styret
 • Regnskap pr. 31.12. i revidert stand
 • Budsjett for inneværende år med avsetning til vedlikehold
 • Saker som styret forelegger
 • Innkomne forslag
 • Valg på
  • styreleder og fire styremedlemmer
  • to varamedlemmer
  • revisor
  • valgkomite bestående av to personer

Valgene foregår muntlig hvis ikke årsmøtet ved det enkelte valg bestemmer noe annet.
Styremedlemmer og styreleder velges for to år, øvrige verv for ett år. Styrets leder velges
særskilt.

§ 6 STEMMERETTSREGLER

Sameierne avgir stemme på årsmøtet basert på den enkelte sameiers sameiebrøk.

§ 7 MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som ikke
behøver være sameier.
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt)
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:

 • ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
  forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold, og som gjelder alle
  bruksenhetene.
 • Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
  bruksenheter.
 • Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller
  skal tilhøre sameierne i fellesskap.
 • Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
 • Samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører økning
  av det samlede stemmetall.
 • Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- og bruksinteresser og som går ut over
  vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
  for sameierne på mer enn 5 % av de årlige felleskostnadene.

Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over
vanlig forvaltning, og som fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller ved skriftlig samtykke, uttrykkelig si seg enige hvis
sameiet skal kunne ta beslutning om oppløsning av sameiet, tiltak som medfører vesentlig endring
av sameiets karakter eller salg av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Det samme gjelder
tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket
medfører for de enkelte seksjonseiere.

§ 8 GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert
fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet fremgår.
Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren
har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse.
Styreleder og forretningsfører plikter å være til stede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver
boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og rett til å uttale seg.
Alle årsmøter skal:

 • velge møteleder
 • godkjenne innkalling til møtet
 • godkjenne dagsorden
 • registrere fremmøte
 • velge en til å føre protokoll
 • velge stemmetellere
 • velge to sameiere til å signere protokollen

STYRET

§ 9 STYRET

Sameiet skal ha et styre med fem medlemmer. Styret skal bestå av en leder og fire andre
medlemmer samt to varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall. Kun
fysiske personer kan være styremedlemmer. Så langt det er mulig skal både bolig- og
næringsseksjonene være representert i styret. Når næringsseksjonene ikke er representert i styret
skal disse innkalles til styremøter ved saker som berører disse seksjonene.

Styret har selv myndighet til å fastsette fordeling av styrehonorar, men fortrinnsvis 40 % til
styreleder og resterende 60 % til fordeling på styremedlemmene. Varamedlemmer honoreres ikke,
med mindre de tiltrer som fullverdig styremedlem. Næringsseksjonenes styremedlemmer
honoreres ikke.

§ 10 STYRETS KOMPETANSE

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og eller sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret kan treffe
beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende eiendommens drift,
vedlikehold og investeringer innenfor det vedtatte årsbudsjett, vedtekter og vedtak i årsmøtet.
Årsmøtet kan trekke opp nærmere retningslinjer for styrets arbeid. Avgjørelser som kan tas av et
vanlig flertall i årsmøtet, kan også tas av styret som ikke annet følger av lov eller vedtekter eller
årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret sameierne og
forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og
tegner sameiets navn. Styret kan gi prokura.

§ 11 OM STYREMØTET

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av styremedlemmene.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder til stede, og det ikke er valgt noen nestleder,
skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Protokollen skal
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

HABILITETSREGLER

§ 12 HABILITETSREGLER

Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemming på årsmøtet
om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om
rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en
fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i saken.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i.

ANSVAR OG KOSTNADSFORDELING

§ 13 REGISTRERING AV SAMEIERE

Erverver og leier av seksjon må meldes til styret eller forretningsfører for registrering. Ved
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører.

§ 14 REVISJON OG REGNSKAP

Sameiets revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal sørge for
ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

§ 15 FORSIKRING

Sameiet plikter å holde eiendommen behørig forsikret gjennom gårdseierforsikring. Innboforsikring
for den enkelte seksjon med tilhørende utstyr og innretninger påhviler den enkelte seksjonseier.

§ 16 VEDLIKEHOLD

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder dører og vinduer, samt andre rom som hører
under seksjonen påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendig vann- og
avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen og
elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.
Seksjonseiere som disponerer egen balkong har ansvar for utvendig vedlikehold, herunder
periodisk renhold og vedlikehold av sluk. Vedlikeholdet inkluderer rydding av snø for å forebygge
frost- og vannskader på bygningsmassen, i tillegg til sikring av rømningsveier i tilfelle brann.
Alle seksjonseiere er ansvarlig for fjerning av istapper utenfor egen seksjon. I de tilfeller hvor
fjerning er problematisk skal styret varsles.
Det ytre vedlikehold av bygningene og av alle felles rom, anlegg og utstyr, herunder
trappeoppganger, fasader og tak samt uteareal skal besørges og bekostes av sameiet. Alt som
kommer inn under felles vedlikehold skal til enhver tid utføres så ofte som det etter sin art er
påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende.
Utvendige arrangement (parabolantenne, varmepumpe, markise mv.) på bygningen er ikke tillatt
uten styrets og bygningsmyndighetenes godkjennelse. Det påhviler den enkelte eier å vedlikeholde
alle egne, utvendige arrangementer også av hensyn til eiendommens utseende.

Næringsseksjonene har ansvar for vedlikehold/rengjøring/strøing etc. på fortau foran
næringsarealene. Utvendig vedlikehold av fellesarealer skal så langt dette fremstår som
hensiktsmessig holdes adskilt mellom bolig- og næringsseksjonene.
Utfyllende regler om vedlikeholdsansvar i sameiet følger av eierseksjonsloven §§ 34 og 35.

§ 17 PARKERING OG BODER

Sameiet disponerer til sammen 88 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Av disse ligger 78 plasser
på fellesareal og 10 som tilleggsdeler til seksjonene 2 (1 plass), 133 (8 plasser) og 134 (1 plass).
Styret holder oversikt over hvilke seksjonseiere som til enhver tid har bruksrett til parkeringsplass
på fellesarealet.
Alle seksjoner har bruksrett til bod på fellesareal i kjeller. Et eventuelt bytte av parkeringsplass
eller bod mellom seksjonseierne skal meldes til og godkjennes av sameiets styre. Styret har ansvar
for administrasjon og oppfølging av bruk av bod og parkeringsplasser. Hvis bytte ikke er godkjent
av styret, vil opprinnelig listeført bod eller parkeringsplass følge seksjonen ved salg.
Seksjonene som disponerer p-plass tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne (HC-plass) i
parkeringskjeller er forpliktet til midlertidig plassbytte ved behov. Styret administrerer
bytteordningen. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere
uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser.
Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. Kostnader til etablering av
ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte sameier.

§ 18 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger etc., kan skje etter en samlet plan for den enkelte bygning, men utgiftene skal
holdes adskilt mellom bolig- og næringsseksjonen i sameiet. Søknadspliktig arbeid skal ha styrets
godkjenning før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig
betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for årsmøtet til avgjørelse.
Ved vesentlige bygningsmessige endringer/arbeider innen den enkelte seksjon, skal styret skriftlig
orienteres på forhånd. Styret har rett til å kreve dokumentasjon fra seksjonseier på at arbeidene
ikke vil medføre bygningsmessig skade/fare for bygningsmessig skade på eiendommen. Styret kan
i mangel av slik dokumentasjon, stanse bygningsarbeidene.

§ 19 FELLESKOSTNADER

Felleskostnader er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet.
Sameiets felleskostnader skal fordeles mellom sameierne ihht sameiebrøken.
Utgiftene skal så langt det lar seg gjøre søkes skilt mellom bolig- og næringsseksjoner, ved at
utgifter som relaterer seg til næringsseksjoner; herunder fellesarealer og utomhusareal som nyttes
av disse seksjonene dekkes av disse, og utgifter som relaterer seg til boligseksjonene; herunder
fellesarealer og utomhusareal som nyttes av disse seksjonene dekkes av disse.
Alle utgifter som relateres til parkeringskjeller, samt avsetning til vedlikehold av denne skal
fordeles pr. plass, jfr. vedtektene § 1.
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt av styret for
å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til
framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har
vedtatt slik avsetning.
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av
sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.

§ 20 AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Årsmøtet vedtar avsetning til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre
fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale innkreves sammen med
felleskostnadene.

§ 21 TEKNISK UTSTYR TILKNYTTET KOLLEKTIVE AVTALER

Teknisk utstyr (f.eks. dekoder til kabel-TV) tilhørende den enkelte seksjon er seksjonseiers ansvar.
I tilfelle skade eller tap er seksjonseier erstatningsansvarlig.

MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE

§ 22 MISLIGHOLD

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse
om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis
skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er
etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

§ 23 FRAVIKELSE

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller
er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan
sameiet kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jfr. lov om
eierseksjoner § 39.

VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLD TIL LOV OM EIERSEKSJONER

§ 24 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte
stemmer.

§ 25 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven,
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65.

OVERVÅKING

§ 26 KAMERAOVERVÅKING

For å sikre verdier og eiendom kan fellesarealene i sameiet kameraovervåkes. Opptakene skal
behandles etter gjeldende regler og kun være tilgjengelig for styret og ekstern
behandlingsansvarlig. Ved mistanke om straffbare handlinger kan opptakene utleveres til
politimyndighetene. Styret kan bruke opptakene dersom de beviser brudd på sameiets vedtekter
eller husordensregler.